Tato webová stránka využívá soubory cookie. K získání více informací si pročtěte naše zásady používání cookie.

Pokud nesouhlasíte s jejich použitím, je třeba provést změnu nastavení prohlížeče.

Gratulujeme vám k zakoupení spotřebiče Zanussi. Každý z našich spotřebičů standardní záruku a její vymezení i důležité informace pro její uplatnění najdete zde níže.

V každém případě doporučujeme zaregistrovat váš produkt zde na webu, abyste měli vždy snadný přístup k informaci o výrobku, návodům, katalogům a mnoha dalším výhodám. 

 Záruční podmínky

Záruka vyplývající z těchto Záručních podmínek je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen „Kupující“) a jen na výrobek sloužící k běžnému používání v domácnosti. (Je-li konečným zákazníkem podnikatel a při uzavření kupní smlouvy je z okolností zřejmé, že koupě se týká také jeho podnikatelské činnosti, má takový kupující pouze zákonná práva z odpovědnosti za vady, která pro něho vyplývají z Občanského zákoníku /dále také jen „OZ“/, a tedy žádná práva ze záruky.)

Prodávající poskytuje Kupujícímu smluvní záruku za jakost (dále také jen „Záruka“) v trvání dvaceti čtyř měsíců, pokud není životnost výrobku (resp. jeho součásti) kratší, a to zpravidla od převzetí prodaného výrobku Kupujícím.

Kupující má v rámci takto poskytnuté Záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu vadné součásti výrobku.

Podmínkou pro uplatnění každého práva z poskytnuté Záruky přitom je, že:

(a)      výrobek byl instalován, uveden do provozu a provozován v souladu s návodem k obsluze,

(b)      veškeré záruční a jiné opravy nebo úpravy výrobku byly vždy provedeny výhradně Autorizovaným servisním střediskem (dále také jen „ASS“),

(c)      Kupující při reklamaci vady výrobku předloží řádný nákupní doklad a zároveň i – v případě že je k takovému výrobku v souladu s pokyny Distributora vydáván – řádně vyplněný Záruční list.

Kupující uplatňuje právo ze Záruky v nejbližším ASS. Zákazník musí vždy umožnit ověření existence reklamované vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, a to v provozní době ASS.

Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v ASS bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby smluvní Záruky, jinak zaniká.

ASS posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace. Kupující je povinen poskytnout ASS součinnost potřebnou k prokázání uplatněného práva z odpovědnosti za vady, k ověření existence reklamované vady i k záruční opravě výrobku.

Prodejce je oprávněn (v souladu s ujednáními mezi ním a Distributorem) místo záruční opravy (resp. výměny vadné součásti výrobku) vyměnit reklamovaný výrobek za jiný (stejný, nový a bezvadný) výrobek.

Běh lhůt pro uplatnění práv z vadného plnění ani běh záruční doby poskytnuté Záruky se při uplatnění a realizaci práv Kupujícího ze smluvní Záruky nestaví.

Po provedení záruční opravy je ASS povinno vydat Kupujícímu čitelnou kopii Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv Kupujícího, proto je ve vlastním zájmu Kupujícího před podpisem Opravního listu zkontrolovat jeho obsah a kopii Opravního listu pečlivě uschovat.

Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna, nebo nejde-li o vadu, za kterou prodávající odpovídá, či neposkytne-li Kupující ASS shora uvedenou potřebnou součinnost, je Kupující povinen nahradit Distributorovi, prodávajícímu i ASS veškeré případné náklady a výdaje, které jim v souvislosti s tím vznikly.

Záruka vyplývající ze Záručních podmínek platí pouze na území České republiky.

Tato Záruka se nevztahuje na: (a) opotřebení nebo poškození výrobku (včetně poškození způsobeného: poruchami v elektrické či jiné síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami, znečištěním výrobku jeho nedostatečnou údržbou aj.), (b) projevy anebo nedostatky, vyvolané působením přírodních nebo vnějších vlivů, živelních událostí, rušivých elektromagnetických vlivů apod., (c) úkony potřebné v rámci údržby, čištění, revize, seřízení či kontroly výrobku, (d) případné nedostatky parametru výrobku neuvedeného v jeho technické dokumentaci, (e) úpravy anebo jakékoli jiné zásahy do výrobku provedené kýmkoli jiným než ASS nebo Distributorem, (f) výrobek použitý k jakémukoli jinému účelu než k běžnému používání v domácnosti (např. k podnikatelským, soutěžním či jiným účelům, představujícím zvýšené zatížení výrobku, apod.), (g) náhradní díly, součástky a součásti, použité při jakékoli opravě anebo úpravě výrobku, (h) případy vad výrobku, vyplývající z ustanovení § 2103, § 2116, § 2167 či § 2170 OZ.

Těmito Záručními podmínkami ani poskytnutím Záruky, která z nich vyplývá, nejsou dotčena práva Kupujícího, plynoucí z kogentních ustanovení obecně závazných právních předpisů, která se váží ke koupi výrobku.

Prodávající je povinen předat Kupujícímu na jeho žádost při prodeji výrobku (a na požádání Kupujícího poskytnout mu i kdykoliv poté) aktuální seznam Autorizovaných servisních středisek v České republice, včetně jejich telefonních čísel.

Jakékoliv bližší informace o Záruce a Autorizovaných servisních střediscích poskytnou:

-         Zákaznické centrum Distributora, a to buď na telefonu: 261 302 261 nebo na adrese: ELECTROLUX, s.r.o., Zákaznické centrum, Budějovická 3/778, 140 21 Praha 4

-         Bezplatná telefonní INFOLINKA Distributora: 800 302 111.

 

Upozornění pro Kupující:

Distributor v zájmu co nejlepšího uspokojování potřeb Kupujících průběžně kontroluje práci Autorizovaných servisních středisek. Proto Distributor žádá Kupující, aby jeho pracovníkům při této jejich kontrolní činnosti vycházeli podle svých možností vstříc, a to zejména poskytnutím požadovaných informací o záručních opravách nebo předložením kopií Opravních listů.