Jak obrátit a vyměnit dveře (31)

Naposledy aktualizován 23.03.2021 11:07

Před jakoukoli údržbou vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při přemisťování spotřebičů buďte vždy opatrní, u těžkých spotřebičů je nutné jej přemisťovat dvěma osobami.

Vždy používejte ochranné rukavice a přiloženou obuv.

Vezměte prosím na vědomí, že neopravitelná nebo neodborná oprava může mít bezpečnostní důsledky, pokud nebude provedena správně

Obrácení dveří

1. Ujistěte se, že je spotřebič ve vzpřímené poloze.

2. Otevřete obě dveře a vyjměte vybavení dveří. Zavřete dveře.

3. Pomocí tenkého šroubováku odstraňte kryt otvoru pro šroub (A) a kryt horního závěsu (B).

Odložte je stranou.

4. Vyšroubujte šrouby pravého horního závěsu. Rukou podepřete horní dveře. Demontujte horní závěs, otočte jej, zašroubujte šrouby a čep k němu. Odložte pant stranou.

5. Opatrně zvedněte horní dvířka ze středního závěsu a sejměte je. Umístěte horní dvířka na měkký povrch. Dávejte pozor, abyste neztratili podložky, které by se mohly přilepit ke dveřím.

6. Odšroubujte šroub (B) a „dorazový blok“ (A) a našroubujte je na opačnou stranu dveří

7. Odšroubujte šrouby ze středního závěsu. Odstraňte prostřední závěs a odložte jej společně se šrouby.

Dávejte pozor, abyste neztratili podložky, které by se mohly přilepit ke dveřím.

8. Umístěte spodní dvířka na měkký povrch.

9. Vyšroubujte šroub (B) a „dorazový blok“ (A) a našroubujte je na opačné straně dveří.

10. Odstraňte kryty otvorů středního závěsu a vložte je do otvorů na opačné straně.


11. Opatrně nakloňte spotřebič na obal z měkké pěny nebo podobný materiál, aby nedošlo k poškození zadní části spotřebiče a podlahy.

12. Demontujte obě nastavitelné nožičky a vyšroubujte šrouby spodního závěsu.

13. Otočte spodní závěs na druhou stranu zařízení, zašroubujte jej šrouby a namontujte nastavitelné nožičky.

14. Namontujte spodní dveře umístěním spodního otvoru dveří na kolík spodního závěsu. Utáhněte šrouby.

15. Namontujte střední závěs na levou stranu spotřebiče obrácením jeho původní polohy.

16. Namontujte horní otvor dolních dveří na čep středního závěsu. Utáhněte šrouby.

17. Namontujte horní dveře namontováním spodního otvoru dveří na čep středního závěsu.

18. Nasaďte horní závěs na levou horní stranu spotřebiče. Rukou podepřete dveře a zasuňte čep závěsu do horního otvoru horních dveří. Utáhněte šrouby horního závěsu.

19. Vytáhněte kryt horního závěsu (A) z vaku. Namontujte jej na horní závěs. Umístěte kryt otvoru pro šroub (B) na pravou horní stranu zařízení, kde jsou otvory pro šrouby


Namontujte dveřní zařízení.

Před připojením spotřebiče k napájení počkejte alespoň 4 hodiny.