Demontáž a montáž dveřního závěsu (3)

Naposledy aktualizován 23.02.2021 6:47

Před jakoukoli údržbou vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při přemisťování spotřebičů buďte vždy opatrní, u těžkých spotřebičů je nutné jej přemisťovat dvěma osobami.

Vždy používejte ochranné rukavice a přiloženou obuv.

Vezměte prosím na vědomí, že neopravitelná nebo neodborná oprava může mít bezpečnostní důsledky, pokud nebude provedena správně

JAK DEMONTOVAT A MONTOVAT ZÁVĚS DVEŘÍ

1. Kryt

Obrázek pro import slov

Zvednutím rukojeti zvedněte kryt.

Odstraňte dva čepy závěsu směrem dovnitř. (níže vidíte dvě různé verze)

Zvedněte kryt a sejměte jej. (níže vidíte dvě různé verze)

Při opětovné montáži opakujte tyto kroky v opačném pořadí.

Obrázek pro import slov

Před zásahem do zařízení umístěte nad buben ochranu, aby se zabránilo vniknutí malých částí dovnitř vany.

2. Ovládací panel

Obrázek pro import slov

Vložte šroubovák do bočních otvorů, jak je znázorněno na obrázku, nejprve na jedné straně a poté na druhé straně, vždy dbejte na to, abyste mezi skříň a šroubovák vložili ochranu, aby nedošlo k poškrábání barvy.

Chcete-li ovládací panel mírně rozšířit, uvolněte páčky směrem dolů a uvolněte spony, které jej upevňují na místě.

Obrázek pro import slov

Mírně zvedněte přední část ovládacího panelu.

Posuňte jej směrem dozadu.

2.1 Montáž

Zasuňte čepy vodicí lišty (1) umístěné na ovládacím panelu do kolejnic (2) na bočních stranách pračky.


Obrázek pro import slov

Otočte jej dopředu.

Zatlačte na ovládací panel dopředu, dokud se zcela nezachytí.

Otevřete horní řezací kroužek.

Odpojte vlnovcové těsnění od horní strany


3. Vlnovcové těsnění

Obrázek pro import slov

Demontujte levý a pravý boční panel (viz příslušná kapitola).

Odpojte kabeláž od různých podpěr (označeno šipkami).

Obrázek pro import slov

Pomocí šroubováku otevřete svorku a dávejte pozor, aby nedošlo k perforaci měchového těsnění nebo zlomení pojistného kroužku.

Sejměte měch a dávejte pozor, abyste nezničili 2 základny.

Obrázek pro import slov

Při opětovné montáži.

Promažte celé sací sedlo, do kterého má být vloženo vlnovcové těsnění.

Obrázek pro import slov

Namažte sedlo vlnovcového těsnění, které se má zasunout do vstupu.

(Spodní část není označena šipkami, protože je skrytá.)

Po namazání dvou sedel, sedla sání a sedla vlnovce.

Obrázek pro import slov

Najděte polohu referenčního symbolu na okraji vstupu.

(ilustrační foto, může se lišit od modelu vaší pračky)

Obrázek pro import slov

Poloha referenčního symbolu na měchovém těsnění.

Obrázek pro import slov

Vložte těsnění mezi vstup a svařovanou vanu.

Obrázek pro import slov

Umístěte dva odkazy tak, aby odpovídaly.

Obrázek pro import slov

A vložte vlnovcové těsnění do vstupního sedla pro nakládání.

Obrázek pro import slov

Namažte část zajišťovacího kroužku, která se má zasunout do měchového těsnění
sedadlo, aby bylo pevně připevněno ke svařované vaně.

Obrázek pro import slov

Namažte sedlo vlnovcového těsnění označené šipkou.

Obrázek pro import slov

Vložte pojistný kroužek mezi vlnovcové těsnění a vstup.

(ilustrační foto, může se lišit od modelu vaší pračky)

Zkontrolujte, zda je měch správně vložen a zda jsou referenční zářezy správně umístěny.

Z obou stran.

Zkontrolujte, zda je pojistný kroužek po celém obvodu dokonale zasunut na svém sedle.

Připojte dva konce zajišťovacího kroužku.

Obrázek pro import slov

Utáhněte klíčem na trubky (dávejte pozor, abyste nezlomili kroužek).

Opakujte operace prováděné s tímto pojistným kroužkem se zajišťovacím kroužkem, který upevňuje měchové těsnění k vstupu.


4. Boční panely

Obrázek pro import slov

Sejmutím bočních panelů získáte přístup ke všem různým částem pračky.

Odšroubujte šrouby, které připevňují pravý nebo levý boční panel (zařízení při pohledu zepředu) na zadní panel.

Obrázek pro import slov

Posuňte jej směrem k zadní části pračky

Obrázek pro import slov

tak, aby bylo možné jej vyjmout z horních vodítek, označených šipkami na výkresu.

5. Elektronický tlakový spínač

Obrázek pro import slov


Obrázek pro import slov


Sejměte ovládací panel (viz příslušný odstavec).

Vysuňte konektor.

Stiskněte jazýčky, které jej připevňují ke skříni, a vyjměte jej.

Obrázek pro import slov

Vytáhněte malou trubičku, která ji spojuje s tlakovou komorou.

Při opětovné montáži opakujte tyto kroky v opačném pořadí.

Obrázek pro import slov

Při výměně čehokoli se řiďte kódem uvedeným v seznamu náhradních dílů vztahujících se k opravovanému zařízení.

Obrázek pro import slov

Odstraňte kabeláž zámku dveří z kabelových průchodek označených šipkami.

Obrázek pro import slov

Otevřete pojistný kroužek, který upevňuje měchové těsnění ke vstupu, a sejměte jej ze sedla.

Odšroubujte dva šrouby upevňující vstup k zadnímu panelu a k přednímu panelu.

Levá strana

Obrázek pro import slov

Odšroubujte dva šrouby upevňující vstup k zadnímu panelu a k přednímu panelu.

Pravá strana

Obrázek pro import slov

Demontujte konektory

Rozšiřte / rozbijte svorky, které blokují potrubí vedoucí k automatu na vodu.

Stáhněte potrubí

Zatlačte dva držáky (1) směrem dovnitř spotřebiče a současně otočte elektromagnetický ventil (2) proti směru hodinových ručiček.

Obrázek pro import slov

Vyjměte ji ze sedadla

Obrázek pro import slov

Pro usnadnění práce na vstupu umístěte pod motor podpěru.

Obrázek pro import slov

Zatlačením na vstup dopředu vytáhněte podpěru elektromagnetického ventilu ze zadního panelu a mírně ji zvedněte.

(ilustrační foto, může se lišit od modelu vaší pračky)

Obrázek pro import slov

Odstraňte vstup z předního panelu.

Obrázek pro import slov

Odpojte pravé a levé přední pružiny od vstupu.

Demontujte kabelový konektor ze systému zpoždění dveří.

Obrázek pro import slov

Vstup s elektromagnetickými ventily

Při opětovné montáži opakujte tyto kroky v opačném pořadí

5. Dávkovač vody

Obrázek pro import slov

Zvedněte víko.

Vyjměte dávkovač pracího prostředku.

Demontujte ovládací panel (viz příslušný odstavec)

Obrázek pro import slov

Rozšiřte / rozbijte svorky, které blokují potrubí vedoucí k automatu na vodu.

Stáhněte potrubí

Při opětovné montáži používejte tábory se stejnými vlastnostmi.

S Ø 20,5 mm

Obrázek pro import slov

Odpojte jazýčky, které jej připevňují ke vstupu