Záruční podmínky

společnosti ELECTROLUX, s.r.o. (dále také jen „Záruční podmínky“ a „Distributor“)

Záruka vyplývající z těchto Záručních podmínek je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen „Kupující“) a jen na výrobek sloužící k běžnému používání v domácnosti.

Je-li konečným zákazníkem podnikatel a při uzavření kupní smlouvy je z okolností zřejmé, že koupě se týká také jeho podnikatelské činnosti, má takový kupující pouze zákonná práva z odpovědnosti za vady, která pro něho vyplývají z občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), a nikoli tedy žádná práva ze záruky.

Prodávající poskytuje Kupujícímu smluvní záruku za jakost (dále také jen „Záruka“) v trvání 24 měsíců (pokud není životnost výrobku, resp. jeho součásti, kratší – jako je tomu např. u akumulátorů, žárovek apod., jejichž životnost, a tedy i poskytnutá záruka za jejich jakost, je 12 měsíců), a to zpravidla od převzetí prodaného výrobku Kupujícím.

Kupující má v rámci takto poskytnuté Záruky jen právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu vadné součásti výrobku.

Podmínkou pro uplatnění každého práva z poskytnuté Záruky přitom je, že:

(a) výrobek byl instalován, uveden do provozu a provozován v souladu s návodem k obsluze,
(b) veškeré záruční a jiné opravy nebo úpravy výrobku byly vždy provedeny výhradně Autorizovaným servisním střediskem (dále také jen „ASS“),
(c) Kupující při reklamaci vady výrobku předloží řádný nákupní doklad.

Kupující uplatňuje právo ze Záruky v Electrolux kontaktním centru na telefonním čísle: 261 302 261. Zákazník musí vždy umožnit ověření existence reklamované vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, a to v provozní době ASS.

Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v Electrolux kontaktním centru na telefonním čísle: 261 302 261 bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby smluvní Záruky, jinak zaniká.

Electrolux kontaktním centru ve spolupráci s ASS posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace. Kupující je povinen poskytnout ASS součinnost potřebnou k prokázání uplatněného práva z odpovědnosti za vady, k ověření existence reklamované vady i k záruční opravě výrobku.

Prodávající je oprávněn (v souladu s ujednáními mezi ním a Distributorem) místo záruční opravy (resp. výměny vadné součásti výrobku) vyměnit reklamovaný výrobek za jiný (stejný, nový a bezvadný) výrobek.

Běh lhůt pro uplatnění práv z vadného plnění ani běh záruční doby poskytnuté Záruky se při uplatnění a realizaci práv Kupujícího ze smluvní Záruky nestaví.

Po provedení záruční opravy je ASS povinno vydat Kupujícímu čitelnou kopii Opravného listu. Opravný list slouží k prokazování práv Kupujícího, proto je ve vlastním zájmu Kupujícího před podpisem Opravného listu zkontrolovat jeho obsah a kopii Opravného listu pečlivě uschovat.

Jestliže Kupujícím reklamovaná vada neexistuje, nebo nepůjde-li o vadu, za kterou prodávající odpovídá, či neposkytne-li Kupující ASS shora uvedenou potřebnou součinnost, je Kupující povinen nahradit Distributorovi, prodávajícímu i ASS všechny případné skutečné náklady a výdaje, které jim v souvislosti s tím vznikly.

Záruka vyplývající ze Záručních podmínek platí pouze na území České republiky.

Tato Záruka se nevztahuje na: (a) opotřebení nebo poškození výrobku (včetně poškození způsobeného: poruchami v elektrické či jiné síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami, znečištěním výrobku jeho nedostatečnou údržbou aj.), (b) projevy anebo nedostatky, vyvolané působením přírodních nebo vnějších vlivů, živelních událostí, rušivých elektromagnetických vlivů apod., (c) úkony potřebné v rámci údržby, čištění, revize, seřízení či kontroly výrobku, (d) případné nedostatky parametru výrobku, neuvedeného v jeho technické dokumentaci, (e) úpravy anebo jakékoli jiné zásahy do výrobku provedené kýmkoli jiným než ASS nebo Distributorem, (f) výrobek použitý k jakémukoli jinému účelu než k běžnému používání v domácnosti (např. k podnikatelským, soutěžním či jiným účelům, představujícím zvýšené zatížení výrobku, apod.), (g) součásti výrobků, jejichž životnost je kratší než 24 měsíců (např. akumulátory, žárovky apod. – jejichž životnost je 12 měsíců), a to po uplynutí této doby jejich životnosti, (h) náhradní díly, součástky a součásti, použité při jakékoli opravě anebo úpravě výrobku, (i) případy vad výrobku, vyplývající z ustanovení § 2103, § 2116, § 2167 či § 2170 OZ.

Těmito Záručními podmínkami ani poskytnutím Záruky, která z nich vyplývá, nejsou dotčena práva Kupujícího, plynoucí z platné legislativy ( platných obecně závazných právních předpisů, která se váží ke koupi výrobku).

Kupující spotřebitelé mají podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZOS“), právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupních smluv o prodeji výrobků v obchodě, upravené v ustanoveních § 20d a násl. ZOS. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů týkajících se daného typu výrobků je vzhledem k ustanovení § 20e písm. d) ZOS především Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Jakékoli bližší informace o Záruce a o Autorizovaných servisních střediscích poskytnou:

  • prodávající,
  • Oddělení péče o zákazníky společnosti ELECTROLUX, s.r.o., a to buď na telefonním čísle: 261 302 261, nebo na e-mailové adrese: zakaznicke.centrum@electrolux.com,

popř. je lze nalézt na příslušných webových stránkách: www.electrolux.cz, www.aeg.cz či www.zanussi.cz a nebo na stránce http://servicepartners.elux.cz/  

Upozornění pro Kupující:
Distributor v zájmu co nejlepšího uspokojování potřeb Kupujících průběžně kontroluje práci Autorizovaných servisních středisek. Proto Distributor žádá Kupující, aby jeho pracovníkům při této jejich kontrolní činnosti vycházeli podle svých možností vstříc, a to zejména poskytnutím požadovaných informací o záručních opravách nebo předložením kopií Opravných listů.

(Aktualizované znění ke dni: 15.3.2019)